สุรินทร์ หางานสุรินทร์ สมัครงานสุรินทร์ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุรินทร์ หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุรินทร์ หางานสุรินทร์ สมัครงานสุรินทร์ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุรินทร์ หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุรินทร์ Ø
หางานสุรินทร์ สมัครงานสุรินทร์ รับสมัครพนักงานสุรินทร์

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164223 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 163050

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สลักได
- สรรหาพนักงาน อบรม และจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
- จัดเตรียม/จัดทำข้อมูลด้านเอกสารต่างๆ ของแผนกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- อำนวยความสะดวกและประสานด้านเอกสารทั้ง
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 144288

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สลักได
- ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี
- ตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท (GL)
- จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย, ภงด.3, ภงด.53
- จัดทำบัญชีทรัพย์สิน
- จัดทำรายงานประกอบงบการเงิน
- ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ใบกำกับภาษีขายและจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายพร้อมยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ตรวจสอบใบหักภาษี ณ ที่จ่ายพร้อมจัดทำแบบนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีด้านซื้อ-ขายและบันทึกตัดจ่ายค่าใช้จ่ายประจำเดือน
- ตรวจสอบการบันทึกทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สินพร้อมควบคุมการขาย,ตัดชำรุดแ
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149219

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สลักได
- ออกแบบการทดลองการผลิตเครื่องดื่ม ตรงตามความต้องการของลูกค้า
- กำหนด Spec. ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้สอดคล้องกับกฎหมายอาหาร
- ศึกษากฏหมายและงานวิจัยด้านเครื่องดื่มเพื่อเป็น Referrence
- ศึกษาหาวัตถุดิบเพื่อทดแทน และลดต้นทุน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152773

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สลักได
1. ติดตามยอดการสั่งซื้อจากลูกค้า (PO) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือมากกว่า และบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า
2. รับเรื่องร้องเรียน ปัญหา และตอบข้อมูลกับลูกค้า
3. มีส่วนร่วมในกิจกรรมคุณภาพ และมาตรฐานต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
4. การขายสินค้าที่มีอายุสินค้าเกินกว่า 3-6 เดือน (ตามคุณลักษณะของสินค้า)
5. การบันทึกใบสั่งขายในระบบ
6. การสรุปรายงาน
- รายงานการขาย ประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน
- รายงานเอกสารให้กับลูกค้า เพื่อยกเลิกค่าปรับต่างๆ
7. ติดตามการบริการหลังการขาย ตรวจสอ
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161160

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงานผลิตเครื่องดื่ม

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงานผลิตเครื่องดื่ม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สลักได
- บริหาร, รับผิดชอบงานในการดำเนินงานและกิจกรรมภายในบริษัทให้เป็นไปตามงบประมาณบริษัทฯ
- วางแผน, กำหนดกลยุทธ์และเสนอแนะการทำงานภายในโรงงาน
- การบริหารความเสี่ยงในอันที่จะส่งผลกระทบต่องานการผลิต
- ให้คำปรึกษา แนะนำ และมอบหมายงานด้านการผลิตและกิจกรรมที่บริษัทฯ กำหนด
- ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก (ฝ่ายวางแผน, ฝ่ายจัดซื้อ, บริษัทรับจ้างช่างและอื่นฯ)
- นำเสนอและตรวจสอบรายงานข้อมูลการบริหารงานเพื่อนำเสนออนุมัติต่อผู้บริหาร
- นำเสนอแผนงานและแนวทางควบคุมการลดความสูญเสียและลดต้นทุนการผลิตให้เชื่อ
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161855

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกควบคุมระบบคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกควบคุมระบบคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สลักได
- ควบคุมการขึ้นทะเบียนเอกสารในระบบคุณภาพ เช่น ISO22000, GMP, HACCP และอื่นๆ
- ควบคุมทะเบียน NCR, CAR และ PAR
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ หรือปัญหาด้านคุณภาพ
- กำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพของน้ำ บรรจุภัณฑ์ และวัตถุดิบ
- กำหนดเครื่องมือและวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ บรรจุภัณฑ์ และวัตถุดิบให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด
- ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และทดสอบต่างๆ ของห้องปฏิบัติการทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย์
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อหาทางแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพผลิต
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 10 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 161161

ตำแหน่งงานว่างQMR (ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ)

ตำแหน่งงานว่างQMR (ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สลักได
- ควบคุมการขึ้นทะเบียนเอกสารในระบบคุณภาพ เช่น ISO 22000, GMP, HACCP และอื่นๆ
- ควบคุมทะเบียน NCR, CAR และ PAR
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ หรือปัญหาด้านคุณภาพ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160227

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สลักได
- รับนโยบายจากผู้บริหาร และนำมาปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
- กำกับดูแลงานธุรการทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร พื้นที่รอบบริเวณโรงงาน
- ดูแล ควบคุมและคอยให้คำปรึกษาในด้านงานสรรหา ฝึกอบรม ประเมินผลทดลองงาน
- ตรวจสอบ แก้ไขและคอยให้คำปรึกษาในด้านงานบริหารค่าตอบแทน
- นำส่งข้องมูลเงินสมทบประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน กท.20ก. ข้อมูลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด1., ภงด 1ก.)
- กำกับดูแลในเรื่องสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ และความเป็นอยู่ของพนักงานในองค์กร
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภ
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159776

ตำแหน่งงานว่างgraphic design

ตำแหน่งงานว่างgraphic design

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สลักได
- ดูแลการวางบิลพร้อมติดตามการชำระเงินของลูกค้าให้ได้ตามกำหนด และถูกต้องตามนโยบายบริษัทฯ
- จัดทำรายงานผลการติดตามหนี้
- ตัดชำระหนี้ในระบบซอฟท์แวร์
- ตรวจสอบยอดลูกหนี้ประจำเดือน และประจำปีให้ตรงกับบัญชีแยกประเภท
- นำเงินสดและเช็คฝากธนาคาร
- จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158591

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน-จ่ายสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน-จ่ายสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สลักได
ดำเนินการตรวจนับและรับ-จ่ายสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารการส่งมอบและจ่ายสินค้าไปให้ลูกค้าทุกช่องทางในประเทศ
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157927

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต ด่วน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน 320 บาท/วัน

งานประจำ : 320 บาท/วัน สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สลักได
- ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- จัดเรียงน้ำตามรูปแบบที่กำหนด
- บันทึกข้อมูลลงในเอกสาร
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157111

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงภายใน

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงภายใน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สลักได
- บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผน PM สามารถควบคุมเครื่องจักรได้
- ตรวจสอบเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 156698

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงภายนอก

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงภายนอก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สลักได
- ดำเนินการแก้ไข ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ตามแผนงาน
- ควบคุม ดูแลการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้เป็นไปตามแผนการบำรุงรักษา
- จัดหา ดูแล อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ตรวจสอบ และควบคุมผู้รับเหมาในการติดตั้ง ซ่อมแซม หรือดัดแปลงแก้ไข อุปกรณ์ เครื่องมือ โครงสร้างอาคาร
- อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155255

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สลักได
- บันทึกตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- จัดทำใบวางบิลและเตรียมเอกสารจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้
- ดูแลการเบิก-จ่ายเงินสดย่อย
- จัดเก็บเอกสารสมุดรายวันซื้อและสมุดรายวันจ่าย
- จัดทำแฟ้มเจ้าหนี้รายตัว
- จัดทำรายงานสรุปยอดเจ้าหนี้คงเหลือพร้อมตรวจสอบยอดคงเหลือให้ตรงกับบัญชีแยกประเภท
- จัดทำรายงานเช็คจ่ายล่วงหน้าคงเหลือพร้อมตรวจสอบยอดคงเหลือให้ตรงกับบัญชีแยกประเภท
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154889

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สลักได
- จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสต็อคสินค้าและเอกสารอื่นๆภายในแผนก
- นับสต็อคสินค้าคงคลัง
- ใช้โปรแกรมเอกเพรสในการทำงานเกี่ยวกับสต็อคสินค้า
- ประสานงานด้านขนส่งสินค้า
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152882

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สลักได
1. ขึ้นทะเบียนควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ GMP/HACCP และงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. บันทึกรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
3. อบรมข้อกำหนด GMP/HACCP

หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152596

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สลักได
- ปฏิบัติงานการวิเคราะห์ทางเคมีในน้ำดื่มและน้ำแร่ เช่น คลอรีน เหล็ก เป็นต้น
- ปฏิบัติงานการวิเคราะห์ทางจุลวิทยา เช่น รายผลการ Swab test เป็นต้น
- ทำหน้าที่ออก NCR เมื่อพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดในระหว่างกระบวนการผลิตหรือเกิดค่าเบี่ยงเบนในกระบวนการผลิต
- รักษาระบบและมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- ปฏิบัติงานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151876

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สลักได
- ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี
- ตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท (GL)
- จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย, ภงด.3, ภงด.53
- จัดทำบัญชีทรัพย์สิน
- จัดทำรายงานประกอบงบการเงิน
- ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ใบกำกับภาษีขายและจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายพร้อมยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ตรวจสอบใบหักภาษี ณ ที่จ่ายพร้อมจัดทำแบบนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีด้านซื้อ-ขายและบันทึกตัดจ่ายค่าใช้จ่ายประจำเดือน
- ตรวจสอบการบันทึกทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สินพร้อมควบคุมการขาย,ตัดชำรุดแ
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 150041

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สลักได
- เขียนแบบ/ระบบไฟฟ้า PLC, HMI, SERVO (Mitsubishi, Siemens, Delta) SCADA คอลโทรลเครื่องจักรต่างๆ ออกแบบและเขียนวงจรไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรต่างๆ โดยใช้โปรแกรม PLC
- ออกแบบ Cabinet layout/wiring diagram, เขียนแบบโปรแกรม Auto Cad, Design Machine
- ดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
- แก้ไขปัญหาด้านระบบควบคุม/PLC
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149220

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ (Lab)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ (Lab)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สลักได
- ผู้ช่วยดูแลควบคุมอุปกรณ์ทดสอบ/สอบเทียบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- รายงานปัญหาหากพบปัญหา/ข้อบกพร่องในห้องปฏิบัติการ
- ผู้ช่วยในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ด้านเคมีและจุลินทรีย์
- งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 7 เดือนที่ผ่านมา

หางานสุรินทร์ สมัครงานสุรินทร์ รับสมัครพนักงานสุรินทร์
สุรินทร์ ฝึกงานสุรินทร์ งานชั่วคราวสุรินทร์ งานนอกเวลาสุรินทร์ งานประจำสุรินทร์ งานราชการสุรินทร์ งานต่างประเทศสุรินทร์ งานอื่นๆสุรินทร์
หางานสุรินทร์ สมัครงานสุรินทร์ รับสมัครพนักงานสุรินทร์
สุรินทร์ ฝึกงานสุรินทร์ งานชั่วคราวสุรินทร์ งานนอกเวลาสุรินทร์ งานประจำสุรินทร์ งานราชการสุรินทร์ งานต่างประเทศสุรินทร์ งานอื่นๆสุรินทร์